Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Následujícími informacemi bychom vám jako „subjektu údajů“ rádi poskytli přehled o zpracování vašich osobních údajů námi a o vašich právech podle legislativy o ochraně údajů. Obecně je možné používat naše webové stránky bez zadávání osobních údajů. Budete-li však chtít využívat speciální služby naší společnosti, poskytované prostřednictvím našich internetových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je tedy zpracování osobních údajů nutné a neexistuje pro něj právní základ, musíme si od vás vyžádat souhlas.

 

Zpracování osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně údajů platnými konkrétně pro danou zemi, které se vztahují na společnost „Hase Kaminofenbau GmbH“. Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi shromažďovaných, užívaných a zpracovávaných osobních údajů.

 

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto však může být datový přenos formou internetového přístupu z hlediska zabezpečení zranitelný, takže absolutní ochranu zaručit nelze. S ohledem na tuto skutečnost nám své osobní údaje můžete zprostředkovat také alternativními způsoby, například telefonicky nebo poštou.

 

I vy můžete přijmout jednoduchá a snadno implementovatelná opatření, abyste se ochránili před neoprávněným přístupem třetích stran k Vašim údajům. Proto bychom vám na tomto místě chtěli poskytnout několik informací o bezpečném nakládání s Vašimi údaji: 

 • Chraňte svůj účet (přihlášení, uživatelský nebo zákaznický účet) a svůj IT systém (počítač, notebook, tablet nebo mobilní zařízení) pomocí bezpečných hesel.
 • Přístup k heslům byste měli mít pouze vy.
 • Ujistěte se, že svá hesla používáte pouze pro jeden účet (přihlášení, uživatelský nebo zákaznický účet).
 • Nepoužívejte jedno heslo pro různé webové stránky, aplikace nebo online služby.
 • Zejména při používání veřejně přístupných IT systémů nebo IT systémů sdílených s jinými osobami platí: Po každém přihlášení na webových stránkách, v aplikaci nebo online službě byste se měli bezpodmínečně odhlásit.

 

Hesla by se měla skládat z alespoň 12 znaků a měla by být vybrána tak, aby je nebylo možné snadno uhodnout. Neměla by tedy obsahovat běžná každodenní slova, vlastní jméno nebo jména příbuzných, nýbrž velká i malá písmena, číslice a speciální znaky.


2. Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu GDPR je:

HASE Kaminofenbau GmbH
Christian Krebs
Niederkircher Straße 14
54294 Trier
Německo

Zástupce správce údajů: viz oddíl 3


3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následovně:

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 Mnichov
E-Mail: datenschutz@hase.de

Máte-li jakékoli dotazy a podněty k ochraně údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 


4. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na terminologii aplikované evropskými zákonodárci při vyhlášení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom tuto použitou terminologii předem vysvětlit.

 

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce údajů (naše společnost) zpracovává.

3. Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

5. Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

6. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

7. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

8. Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

9. Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

10. Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.


5. Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG – německý zákon o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

 

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, jak je tomu například při operacích zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí dalších služeb nebo protiplnění, zakládá se zpracování na čl. 6, odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě poptávek po našich produktech či službách.

 

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, kvůli které je zpracování osobních údajů nutné, například plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Ve vzácných případech by se zpracování osobních údajů mohlo stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace by pak musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by se pak zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

 

Nakonec se mohou operace zpracování zakládat na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právním základu se zakládají operace zpracování, na něž se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

 

Naše nabídka je v zásadě zaměřena na dospělé. Osoby mladší 16 let nám bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců nesmí žádné osobní údaje poskytovat. Nepožadujeme osobní údaje dětí a mladistvých, neshromažďujeme je a nepředáváme je třetím osobám.


6. Technologie

6.1 Šifrování SSL/TLS

zajištění bezpečnosti zpracování údajů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, přihlašovací údaje nebo žádosti o kontakt, které zasíláte nám jako provozovateli webu, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že v řádku adresy prohlížeče stojí „https: //“ místo „http: //“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

 

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených údajů.

 

6.2 Shromažďování údajů při návštěvě internetových stránek

Pokud využíváte naše webové stránky pouze informativně, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám jinak nesdělíte informace, shromažďujeme pouze ty údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (v tzv. „logy serveru“). Naše internetové stránky zaznamenávají při každém vyvolání stránky vámi nebo automatizovaným systémem celou řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají do logů serveru. Zaznamenat lze

 

1. používané typy a verze prohlížeče,

2. operační systém užívaný přístupovým systémem,

3. internetové stránky, ze kterých se přístupový systém dostal na naše internetové stránky (tzv. referer),

4. podřazené webové stránky, které se aktivují prostřednictvím přístupového systému na našich internetových stránkách,

5. datum a čas přístupu na internetové stránky,

6. zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa), a

7. poskytovatel internetových služeb přístupového systému.

 

Při používání těchto všeobecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o Vaší osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k

 

1. správné zveřejnění obsahu našich internetových stránek,

2. optimalizace obsahu našich internetových stránek a reklamy,

3. zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich internetových stránek a

4. příprava informací nezbytných pro trestní stíhání pro orgány činné v trestním řízení v případě kybernetického útoku.

 

Tyto shromážděné údaje a informace proto na jedné straně analyzujeme pro statistické účely a na druhé straně za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů v naší společnosti s cílem zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data logů serveru se ukládají odděleně od všech ostatních osobních údajů uvedených subjektem údajů.

 

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

 

6.3 Hosting u společnosti Hetzner

Naše webové stránky hostujeme u společnosti Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dále jen společnost Hetzner).

 

Když navštívíte naše webové stránky, jsou vaše osobní údaje (např. IP adresy v souborech logů) zpracovány na serverech společnosti Hetzner. 

 

Použití společnosti Hetzner se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na co možná nejspolehlivější prezentaci a poskytování, jakož i zabezpečení našich webových stránek.

 

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování (AVV) v souladu s čl. 28 GDPR se společností Hetzner. Jedná se o smlouvu stanovenou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že společnost Hetzner zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

Další informace o ustanoveních společnosti Hetzner k ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

 

 


7. Soubory cookie

7.1 Obecné informace o souborech cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které jsou uloženy ve vašem IT systému (notebooku, tabletu, smartphonu či podobně), když navštívíte naše stránky.

 

V souboru cookie jsou uloženy informace, které vždy vyplynou v souvislosti s konkrétně používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že se tak bezprostředně dozvíme o Vaší totožnosti.

 

Používání souborů cookie slouží k tomu, abychom pro vás vytvořili příjemnější používání naší nabídky. Používáme například tzv. session cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Po opuštění našich stránek jsou automaticky smazány.

 

Kromě toho používáme pro optimalizaci uživatelské přívětivosti také dočasné soubory cookie, které jsou po určitou stanovenou dobu uloženy ve vašem koncovém zařízení. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

 

Dále používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání užívání našich webových stránek a k vyhodnocení naší nabídky za účelem optimalizace. Tyto soubory cookie nám při vaší opětovné návštěvě našich webových stránek umožňují automaticky rozpoznat, že jste je již navštívili. Takto nastavené soubory cookie jsou po uplynutí definované doby automaticky smazány. Příslušnou dobu uložení souborů cookie naleznete v nastavení použitého nástroje pro udělení souhlasu.

 

7.2 Právní základ pro používání souborů cookie

Údaje zpracovávané soubory cookie, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek, jsou tak nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Pro všechny ostatní soubory cookie platí, že jste k nim udělili svůj souhlas prostřednictvím naší lišty pro souhlas se soubory cookie ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

7.3 Usercentrics (nástroj pro správu souhlasu)

Používáme nástroj pro správu souhlasu „Usercentrics“ společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo. Tato služba nám umožňuje získat a spravovat souhlas uživatelů webových stránek se zpracováním údajů.

 

Usercentrics shromažďuje údaje generovaná koncovými uživateli, kteří používají naše webové stránky. Když koncový uživatel udělí souhlas, Usercentrics automaticky zaznamenává následující údaje:

 

 • Informace o prohlížeči.
 • Datum a čas přístupu.
 • Informace o zařízení.
 • URL adresa navštívené stránky.
 • Zeměpisná poloha.
 • Cesta webové stránky.
 • Stav souhlasu koncového uživatele, který slouží jako důkaz souhlasu.

Stav souhlasu je uložen také v prohlížeči koncového uživatele, takže webová stránka může souhlas koncového uživatele automaticky číst a sledovat při všech následných vyvoláních stránek a budoucích relacích koncového uživatele po dobu až 12 měsíců. Údaje o souhlasu (souhlas a odvolání souhlasu) budou uchovávány po dobu tří let. Doba uchovávání odpovídá běžné promlčecí lhůtě podle § 195 OZ/Něm. Údaje budou poté okamžitě vymazány nebo na požádání předány odpovědné osobě ve formě exportu údajů.

 

Bez popsaného zpracování není zaručena funkčnost webových stránek. Uživatel nemá možnost vznést námitku, pokud existuje zákonná povinnost získat souhlas uživatele s určitými operacemi zpracování údajů (čl. 7 odst. 1, 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

Usercentrics je příjemcem vašich osobních údajů a jedná pro nás jako zpracovatel.

 

Podrobné informace o užívání Usercentrics naleznete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/.


8. Obsah našich internetových stránek

8.1 Zpracování údajů za účelem zpracování objednávky

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci plnění smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme v rámci zpracování platby pověřené úvěrové instituci, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. Pokud se využívají služby poskytovatelů platebních služeb, budeme vás o tom výslovně informovat níže. Právním základem pro předávání údajů je zde čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

8.2 Zpracování údajů za účelem ověření totožnosti

V případě potřeby ověříme na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR pomocí informací od poskytovatelů služeb vaši totožnost. Právo tak učinit zde vyplývá z ochrany vaší totožnosti a zabránění pokusům o podvod na naše náklady. Okolnosti a výsledek naší žádosti budou uloženy na vašem zákaznickém účtu nebo vašem účtu hosta po dobu trvání smluvního vztahu.

 

8.3 Kontakt / Kontaktní formulář

V rámci kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Jaké údaje v případě použití kontaktního formuláře shromažďujeme, je zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uloženy a používány výhradně za účelem zodpovězení vaší žádosti nebo navázání kontaktu a s tím související technické správy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je-li cílem kontaktu z Vaší strany uzavření smlouvy, je dalším právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou po konečném zpracování vaší poptávky vymazány, a to v případě, že lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla přesvědčivě objasněna a vymazání není v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání.

 

8.4 Management uchazečů / pracovní portál

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů za účelem zpracování procesu ucházení se. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí zejména v případě, že nám uchazeč zašle příslušné podklady elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách. Pokud s uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu, budou přenesené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými předpisy. Pokud s uchazečem smlouvu neuzavřeme, budou podklady automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmaz nebude v rozporu s jinými našimi oprávněnými zájmy. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

 

Právním základem zpracování vašich údajů je čl. 88 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (něm. zákon na ochranu údajů).

 


9. Naše aktivity na sociálních sítích

Abychom s Vámi mohli komunikovat i na sociálních sítích a informovat vás o našich službách, jsme zde zastoupeni vlastními stránkami. Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií, jsme společně s poskytovatelem příslušné platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování, které se tímto spustí, ve smyslu čl. 26 GDPR.

 

Nejsme zde původním poskytovatelem těchto stránek, nýbrž je používáme pouze v rámci možností, které nám nabízejí příslušní poskytovatelé.

Proto preventivně upozorňujeme, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Použití může být proto pro vás spojeno s riziky ochrany osobních údajů, protože ochrana vašich práv, např. na přístup, výmaz, vznesení námitky atd., by mohla být ztížena a zpracování na sociálních sítích je často prováděno poskytovateli přímo pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů, aniž bychom to mohli ovlivnit. Pokud jsou poskytovatelem vytvářeny profily používání, často se k tomu používají soubory cookie nebo je chování uživatele přiřazeno k vámi vytvořenému vlastnímu profilu člena sociálních sítí.

 

Popsané operace zpracování osobních údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu příslušného poskytovatele, abychom s Vámi mohli moderním způsobem komunikovat nebo vás informovat o našich službách. Pokud musíte příslušným poskytovatelům jako uživatel udělit souhlas se zpracováním údajů, právní základ odkazuje na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

 

Vzhledem k tomu, že nemáme přístup k databázím poskytovatelů, upozorňujeme, že svá práva (např. na přístup, opravu, výmaz atd.) nejlépe uplatníte přímo u příslušného poskytovatele. Podrobnější informace o zpracování vašich údajů na sociálních sítích jsme uvedli níže u příslušného poskytovatele sociálních sítí, kterého využíváme:

 

9.1 Facebook

Správce (spolusprávce) s ohledem na zpracování údajů v Evropě:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů (směrnice k osobním údajům):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

9.2 LinkedIn

Správce (spolusprávce) s ohledem na zpracování údajů v Evropě:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9.3 YouTube

Správce (spolusprávce) s ohledem na zpracování údajů v Evropě:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://policies.google.com/privacy

 


10. Pluginy sociálních médií

10.1 Plugin YouTube

Na těchto webových stránkách máme integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je rovněž bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu dostupné jak kompletní filmové a televizní pořady, tak hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

 

Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou firmou společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto internetových stránek, kterou provozujeme a na které byla integrována komponenta YouTube (plugin YouTube), je internetový prohlížeč ve vašem IT systému příslušnou komponentou YouTube automaticky přinucen stáhnout reprezentaci příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu jsou společnosti Youtube a Google informovány, jakou konkrétní podstránku našich internetových stránek navštěvujete.

 

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, rozpozná YouTube skrze vyvolání podstránky, která obsahuje plugin YouTube, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek navštěvujete. Tyto informace společnosti YouTube a Google shromažďují a přiřazují k Vašemu účtu na YouTube.

 

Společnosti YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že jste navštívili naše internetové stránky, pokaždé když jste v době vyvolání našich internetových stránek současně přihlášeni na YouTube; to se děje bez ohledu na to, zda kliknete na video na YouTube, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby tyto informace byly tímto způsobem společnostem YouTube a Google předávány, můžete předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich internetových stránek ze svého účtu na YouTube odhlásíte.

 

YouTube používáme v zájmu komfortního a snadného užívání našich internetových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Tato americká společnost je certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Zpracování osobních údajů prostřednictvím tlačítek sociálních médií probíhá výhradně s Vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, vysvětlují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.


11. Webová analytika

11.1 Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tato webová stránka používá „Facebook-Pixel“ společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta“). V případě udělení výslovného souhlasu to umožňuje sledovat chování uživatelů poté, co viděli reklamu na Facebooku nebo na ni klikli. Tento proces slouží k vyhodnocení účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamní opatření.

 

Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, a proto nám neumožňují vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však uchovávány a zpracovány společností Meta, takže je možné propojení s daným uživatelským profilem a Meta může údaje použít pro vlastní reklamní účely, podle směrnice k používání osobních údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Společnosti Meta a jejím partnerům to umožňuje umisťovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači také uložen soubor cookie.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Tato americká společnost je certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

11.2 Google Analytics 4 (GA4)

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics 4 (GA4), službu webové analytiky společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

 

V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz bod „Soubory cookie“). Mezi informacemi generovanými souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek mohou mimo jiné být:

 

 • krátkodobé zaznamenání IP adresy bez trvalého uložení
 • údaje o poloze
 • typ/verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL referer (dříve navštívená stránka)
 • čas požadavku na serveru

Pseudonymizované údaje mohou být společností Google přeneseny na server v USA a tam uloženy.

 

Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a utváření těchto internetových stránek dle potřeb. Tyto informace jsou též předávány rovněž třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud jsou třetí strany pověřeny zpracováním těchto údajů. Google v žádném případě nepropojuje vaši IP adresu s jinými údaji.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Další informace o ochraně údajů při používání GA4 naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=cz.

 

11.3 Google Analytics Universal

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz bod „Soubory cookie“). Informace generované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek, jako jsou

 

1. typ/verze prohlížeče,

2. užívaný operační systém,

3. URL referer (dříve navštívená stránka),

4. název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa) a

5. čas požadavku na serveru,

 

jsou předávány na server Google ve Spojených státech a tam jsou ukládány. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a utváření těchto internetových stránek dle potřeb. Tyto informace jsou též předávány rovněž třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud jsou třetí strany pověřeny zpracováním těchto údajů. Google v žádném případě nepropojuje vaši IP adresu s jinými údaji. IP adresy jsou anonymizovány, takže není možné přiřazení (maskování IP adres).

 

Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Kromě toho můžete zaznamenávání údajů, které jsou generovány souborem cookie a vztahují se k Vašemu využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy), a jejich zpracování společností Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Ustanovení k ochraně osobních údajů služby Google Analytics si můžete prohlédnout na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

11.4 Google Analytics Remarketing

Na těchto internetových stránkách máme integrované služby Google Remarketing. Provozovatelem služeb Google Remarketing je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Remarketing je funkce Google AdWords, která společnosti umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří předtím navštívili internetové stránky společnosti. Integrace Google Remarketing proto umožňuje společnosti vytvářet reklamy související s uživateli a následně zobrazovat uživatelům internetu reklamy relevantní pro jejich zájmy.

 

Účelem služby Google Remarketing je zobrazování zájmově orientované reklamy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo si je nechat zobrazovat na jiných internetových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

 

Google Remarketing umístí do IT systému subjektu údajů soubor cookie. Tento soubor cookie umožňuje společnosti Google opětovné rozpoznání návštěvníka našich internetových stránek, když ten následně vyvolá internetové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém vyvolání internetové stránky, na které byla integrována služba Google Remarketing, se váš internetový prohlížeč automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu se Google dozvídá osobní údaje, jako je vaše IP adresa nebo chování při surfování, které Google využívá mimo jiné k zobrazování zájmově orientované reklamy.

 

Soubor cookie se používá k ukládání osobních informací, jako jsou internetové stránky, které navštívíte. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně vaší IP adresy, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Za určitých okolností může Google tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Ustanovení k ochraně osobních údajů služby Google analytics Remarketing si můžete prohlédnout na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 


12. Reklama

12.1 Google Ads se sledováním konverzí

Na těchto internetových stránkách máme integrované služby Google Ads. Provozovatelem služeb Google Ads je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ads je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Google Ads umožňuje inzerentovi předdefinovat určitá klíčová slova, prostřednictvím kterých se reklama ve výsledcích vyhledávače Google zobrazí pouze v případě, že uživatel použije vyhledávač k načtení výsledku vyhledávání souvisejícího s klíčovými slovy. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní internetové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předdefinovaným klíčovým slovům.

 

Účelem služby Google Ads je propagace našich internetových stránek zobrazováním zájmově relevantní reklamy na internetových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazování reklamy třetích stran na našich internetových stránkách.

 

Pokud vstoupíte na naše internetové stránky prostřednictvím reklamy Google, společnost Google uloží se do vašeho IT systému tzv. konverzní soubor cookie. Konverzní soubor cookie pozbude po třiceti dnech svou platnost a neslouží k Vaší identifikaci. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda byly na našich internetových stránkách zobrazeny určité podstránky, například nákupní košík systému e-shopu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda uživatel, který naše internetové stránky navštívil prostřednictvím reklamy AdWords, vygeneroval obrat, tj. zda nákup dokončil nebo zrušil.

 

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich internetových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří k nám byli odkázáni prostřednictvím reklam Ads, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu dané reklamy Ads a k optimalizaci našich reklam Ads do budoucnosti. Ani naše společnost, ani jiný inzerent Google-Ads nezíská od společnosti Google informace, podle kterých by vás bylo možné identifikovat.

 

Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních informací, jako jsou internetové stránky, které navštívíte. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně IP adresy vámi využívaného internetového připojení, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Za určitých okolností může Google tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Ustanovení k ochraně osobních údajů a další informace o službě Google AdSense si můžete prohlédnout na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. Pluginy a další služby

13.1 Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API). Provozovatelem služby Mapy Google je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ireland Limited je součástí firemní skupiny Google s hlavním sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mapy Google jsou webová služba pro zobrazení interaktivních map za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Při využití této služby vám například můžeme ukázat naši polohu a případně vám usnadnit cestu k nám.

 

Již při vyvolání těch podstránek, do kterých jsou Mapy Google integrovány, jsou informace o Vašem používání našich webových stránek (jako je vaše IP adresa) předávány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy, pokud jste k tomu udělili souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Mapy Google navíc znovu načítají webové fonty Google. Poskytovatelem služby webových fontů Google je rovněž Google Ireland Limited. Při vyvolání stránky, která integruje Mapy Google, načte váš prohlížeč webové fonty potřebné ke zobrazení Map Google do mezipaměti prohlížeče. I za tímto účelem navazuje vámi používaný prohlížeč spojení se servery Google. Google tak získává informace, že z Vaší IP adresy byla vyvolána naše webová stránka. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si přiřazení ke svému profilu na Googlu nepřejete, musíte se ze svého uživatelského účtu Google odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily užívání a vyhodnocuje je. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž se pro výkon tohoto práva musíte obrátit na společnost Google.

 

Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním vašich údajů společnosti Google v rámci používání Map Google, je také možné webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat, když vypnete použití JavaScript ve vašem prohlížeči. Mapy Google a tím i zobrazení mapy na těchto internetových stránkách pak nelze použít.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Podmínky užívání společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, doplňkové podmínky užívání pro Mapy Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Ustanovení k ochraně osobních údajů služby Mapy Google si můžete prohlédnout na adrese: („Zásady ochrany soukromí Google“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13.2 Google Tag Manager

Na těchto webových stránkách používáme službu Google Tag Manager. Provozovatelem služby Google Tag Manager je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ireland Limited je součástí firemní skupiny Google s hlavním sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje lze implementovat a prostřednictvím rozhraní spravovat „tagy webových stránek“ (tj. hesla, která jsou integrována do HTML prvků). Při využití služby Google Tag Manager můžeme automaticky sledovat, na jaké tlačítko, odkaz nebo personalizovaný obrázek jste aktivně klikli, a poté můžeme zaznamenat, jaký obsah našich webových stránek je pro vás obzvláště zajímavý.

 

Nástroj nadto spouští další tagy, které mohou za určitých okolností zaznamenávat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, bude přetrvávat pro všechny sledovací tagy implementované pomocí služby Google Tag Manager.

 

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně při udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Mateřská společnost Google LLC je coby americká společnost certifikována v Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA. Tímto se jedná o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, takže lze osobní údaje předávat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Další informace o službě Google Tag Manager a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 


14. vaše práva jako subjektu údajů

14.1 Právo na potvrzení

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

 

14.2 Právo získat přístup čl. 15 GDPR

Máte právo od nás kdykoli získat bezplatný přístup k osobním údajům o Vaší osobě, které jsou uloženy, jakož i kopii těchto údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

14.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Dále máte s přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

14.4 Výmaz čl. 17 GDPR

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán jeden ze zákonem stanovených důvodů a pokud není zpracování nebo ukládání nutné.

 

14.5 Omezení zpracování čl. 18 GDPR

Máte právo na to, abychom omezili zpracování, je-li dána jedna ze zákonných podmínek.

 

14.6 Přenositelnost údajů čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu my, kterým jste osobní údaje poskytli, bránili, pokud se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo se zakládá na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

 

Dále máte při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 

14.7 Námitka čl. 21 GDPR

Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo f (zpracování údajů na základě zvážení zájmů) GDPR.

 

Totéž platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

 

Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu. Proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy můžete kdykoli vznést námitku. To platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku vůči zpracování za účelem přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.

 

Zpracováváme-li osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, máte nadto právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 

 

14.8 Odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna.

 

14.9 Stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný pro ochranu osobních údajů, na naše zpracování osobních údajů.

 


15. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud tak bylo stanoveno právními předpisy, kterým naše společnost podléhá.

 

Zanikne-li účel uchovávání nebo uplyne-li předepsaná doba uchovávání, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy znepřístupněny nebo vymazány.

 


16. Doba uchovávání osobních údajů

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje rutinně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

 


17. Aktuálnost a změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a stav je z: září 2023.

 

Vzhledem k dalšímu vývoji našich internetových stránek a nabídek nebo na základě změněných zákonných, respektive úředních předpisů může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Právě aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na webových stránkách na adrese „https://www.hase-kamna.cz/prohlášení-o-ochraně-osobních-údajů“.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno s podporou softwaru na ochranu osobních údajů: TÜV SÜD DSMS.